Back

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 3.5 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  ЭЕШ оноо

  Хугацаа

  Шаардлага

  700 ~ 800

 4 жил 100%      /сар бүр 100,000/

  2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

  620 ~ 699

 4 жил 100% 

  1, 2-р шалгалтын онооны дундажаар

  600 ~ 619

 4 жил 50% 

  580 ~ 599

 4 жил 50%

  550 ~ 579

 1 жил 50%

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 2.75 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  Төрөл

  Хугацаа

  Тайлбар

  Хөдөө орон нутаг

  1 жил  30%

  Бүх аймаг

  Улаанбаатар хот

  1 жил  20%

  Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид

  Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд

 Улирал бүр 50%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Сургуулийн багш ажилтны ах дүү

 Улирал бүр 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

 Улирал бүр 25%

  Тус бүр 25% 

  Олимпиадны тэтгэлэг

  1 улирал 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ