Back

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 3.5 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  ЭШ оноо

Хугацаа

Шаардлага

700 ~ 800

8 семестр / сар бүр 100,000₮

(Архитектурын тэнхим 10 семестр)

       2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

620 ~ 699

8 семестр 100% 

(Архитектурын тэнхим 10 семестр)

            1, 2-р шалгалтын онооны дунджаар

600 ~ 619

8 семестр 50% 

(Архитектурын тэнхим 10 семестр)

580 ~ 599

4 семестр 50%

500 ~ 579

2 семестр 50%

 

Шинэ элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт

Бүх шинэ элсэгчдэд

2 семестр 50%

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2

Тэтгэлгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 2.75 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  Төрөл

  Хугацаа

  Тайлбар

  Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд

 Улирал бүр 50%

  Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Сургуулийн багш ажилтны ах дүү

 Улирал бүр 25%

  Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

 Улирал бүр 25%

  Тус бүр 25% 

  Олимпиадын тэтгэлэг

  1 улирал 25%

  Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ