Back

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 3.5 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  ЭЕШ оноо

  Хугацаа

  Шаардлага

  700 ~ 800

8 семистр (Архитектурын тэнхим 10 семистр) / сар бүр 100,000₮

  2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

  620 ~ 699

8 семистр 100%  (Архитектурын тэнхим 10 семистр)

  1, 2-р шалгалтын онооны дундажаар

  600 ~ 619

8 семистр 50%  (Архитектурын тэнхим 10 семистр)

  580 ~ 599

4 семистр 50%

  550 ~ 579

 2 семистр 50%

 Архитектурын тэнхим 10 семистр

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 2.75 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  Төрөл

  Хугацаа

  Тайлбар

  Хөдөө орон нутаг

  1 жил  30%

  Бүх аймаг

  Улаанбаатар хот

  1 жил  20%

  Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид

  Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд

 Улирал бүр 50%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Сургуулийн багш ажилтны ах дүү

 Улирал бүр 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

 Улирал бүр 25%

  Тус бүр 25% 

  Олимпиадны тэтгэлэг

  1 улирал 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ