Back

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 3.5 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  ЭЕШ оноо

  Хугацаа

  Шаардлага

  700 ~ 800

  8 семестр 100% ,  Сар бүр 100,000

  2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

  620 ~ 699

  8 семестр 100%

  1, 2-р шалгалтын онооны дундажаар

  600 ~ 619

  8 семестр 50% 

  580 ~ 599

  4 семестр 50%

  550 ~ 579

  2 семестр 50%

 

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2

Тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 2.75 ба түүнээс дээш байх ёстой.

  Төрөл

  Хугацаа

  Тайлбар

  Хөдөө орон нутаг

  2 семистр 30%

  Бүх аймаг

  Улаанбаатар хот

  2 семистр 20%

  Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид

  Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд

  Семистр бүр 50%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Сургуулийн багш ажилтны ах дүү

  Семистр бүр 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

  Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

  Семистр бүр 25%

  Тус бүр 25% 

  Олимпиадны тэтгэлэг

  1 семистр 25%

  Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ