БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД

2021 оны байдлаар

Код

Мэргэжил / Хөтөлбөрийн индекс

I шалгалт

(аль нэг нь)

II  шалгалт

(аль нэг нь)

Сурах 

хугацаа

Босго

оноо

IC

Information Communication  

Мэдээллийн технологи – 061204

Математик

Монгол хэл, Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй, Физик, Хими, Биологи

4 Жил

410

CS

Computer Science  

Компьютерийн ухаан – 061301

IB

Internet Business  

Бизнесийн удирдлага – 041301

Математик

Монгол хэл, Англи хэл,

Монголын түүх, Газар зүй, 

Физик, Хими, Биологи

ME

BioMedical Engineering  

Биоинженерчлэл – 078803

Физик, Хими,

Биологи

Монгол хэл, Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй, Математик

4 Жил

EE

Electronic Engineering  

Электроник (Электроникийн инженер) – 071401

Математик, Физик

ER

Energy Resource  

Сэргээгдэх эрчим хүч – 071301

FN

Food and Nutrition  

Шим тэжээл судлал – 072102

Хими,

Биологи

Математик, Физик, Нийгэм, 

Монголын түүх, Газар зүй,  

Англи хэл, Монгол хэл

4 Жил

FB

Food Biotechnology  

Хүнсний инженерчлэл – 072101

Хими,

Физик

Математик, Нийгэм, 

Монголын түүх, Газар зүй,  

Англи хэл, Монгол хэл, Биологи

AR

Architecture  

Архитектур – 073102

Математик

Монгол хэл, Англи хэл,

Монголын түүх, Газар зүй, 

Физик, Хими, Биологи, Нийгэм

5 Жил

AE

Architecture Engineering  

Барилгын инженер – 073202

Математик, Физик

Монгол хэл, Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй, Хими, Биологи

4 Жил

CE

Civil Engineering  

Авто зам гүүрийн барилгын инженер – 073202

KL

Korean Language  

Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) – 023101

Гадаад хэл,

Монгол хэл

Математик, Физик, Нийгэм, 

Монголын түүх, Газар зүй,  Хими, 

Биологи

4 Жил

EL

English Language  

Гадаад хэлний орчуулга (Англи) – 023101

MM

Multimedia  

График дизайн – 021202

Радио дэлгэцийн техник технологи – 021104

Англи хэл, Нийгэм, Монголын түүх, Газар зүй,  Хими, 

Биологи, Математик, Монгол хэл, Физик