skip to Main Content

Хүрээ мэдээлэл Холбоо Технологийн Дээд сургуулийн хөгжлийн алсын хараа нь олон улсын жишигт дүйцсэн шинжлэх ухаан мэдээлэл холбоо технологийн хөгжлийн төв – Нээлттэй сонгодог дээд сургууль болоход чиглэгдэнэ.

Манай сургуулийн давуу талууд:

Гадаадад суралцуулж буй оюутнуудын тоогоор тэргүүлэгч сургууль
Тэтгэлэг
Сургалтын орчноор тэргүүлэгч сургууль
Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээгээрээ тэргүүлэгч сургууль
Засгийн газрын тэтгэлэгт тэнцсэн оюутны тоогоор тэргүүлэгч сургууль
Мэргэжлийн гадаад багш нарын тоогоор тэргүүлэгч сургууль
Тэтгэлэг олголтоороо тэргүүлэгч сургууль
Гадаад хэлний сургалтаар тэргүүлэгч сургууль
Back To Top